< ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI | Eğitimci, Uzaktan Eğitim, Sınav Sorular, Sınav Sonuçları
Son Düzenleme : 2 Ocak 2013 - Çarşamba

Ana Sayfa »  » ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

Eklenme Tarihi : 2 Ocak 2013 - Çarşamba

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1) Öğrencilere verilen not aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

a) Ölçme       b) Değerlendirme   c) Ölçek        d) Ölçüt      e) Sınav sonucu

2) Ölçmede araç kullanmak araçsız ölçmeye göre ne üstünlük sağlar?

a) Ölçmede hata kaynakları belirlenir b) Ölçümlerin duyarlılığı artar. c) Dolaylı ölçmeye imkan sağlamak. d) Değerlendirme ölçütü verir. e) Puanlamayı kolaylaştırır.

3) Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemini anlatır?

a) Bir testin cevap kağıdını anahtarla puanlamak b) Bir metindeki imla hatalarını saymak c) Kişileri boy sıralarına göre sıralamak d) Öğrencileri puanlarına göre ayırmak e) Hepsi

4) Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme işidir?

a) Bir ödevdeki hataları saymak b) Öğrencilerin el yazılarını iyiden kötüye doğru sıralamak c) Test puanlarını standartlaştırmak d) Öğrencilerin derse karşı tutumlarını belirlemeke) Oyun kuralarını derecelendirerek basket takımına eleman seçmek

5) Eğitim sisteminde değerlendirmenin önemini aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklar?

a) Sistemin kendini yenilemesine katkı sağlar. b) Girdilerdeki eksiklikleri kontrol eder c) Eksiklikleri saptar d) Çıktıların hedefle tutarlılığını denetler e) Hepsi

6) Öğrencilerinin başarılı sayılması için yapılan ölçmelerden aldığı notların aritmetik ortalamasının en az   12 olması gerekir? İfadesindeki 12’nin anlamı nedir?

a) Not      b) Ölçme sonucu   c) Ölçüt   d) Ölçek    e) Değer yargısı

7) Eğitimdeki Ölçmeler daha çok hangi ölçmelerdir?

a) Doğrudan ölçme b) Tanımaya yönelik ölçme c) Yerleştirmeye yönelik ölçme d) Dolaylı ölçme e) Biçimlendirme yönelik ölçme

8) Öğrenciler hakkında eğitim kararları aşağıdakilerden en çok hangisiyle ilişkilidir?

a) Ölçme     b) Değerlendirme      c) Sınav      d) Ölçüt        e) Ölçek

9) Sınıflama gerektiren testlerde, sınıf sayısının ikiden fazla yapılmasının nedeni nedir?

a) Şans başarısını azaltmak b) Davranış düzeyini arttırmak c) Madde ifadesine kesinlik vermek d) Madde yanlışlığını gizlemek e) Puanlamayı kolaylaştırmak

10) Bir öğrenciye sorulan soruya verdiği cevaba artı puan vermek ne tür bir işlemdir?

a) Ölçme       b) Ölçüt       c) Yargı       d) Karar        e) Değerlendirme

11) Aşağıdakilerden hangisi okullarda ve derslerde kullanılan testlerin amaçları arasında yer almaz?

a) Öğrenme eksikliklerini belirlemek  b) Öğrenmelerin işlenmesini sağlamak c) Dersin hedef davranışlarının tespitini yapmak  d) Öğrencilerin süreç sonundaki öğrenme düzeylerini belirlemek  e) Öğrencilerin ön bilgi ve girişteki düzeylerini yoklamak

12) “Değerlendirme bir yargılama işlemidir ve iki şeyin karşılaştırmasına dayanır” ifadesi ne demektir?

a) Değerlendirme belli bir özelliğin ya da durumun gözlenip gözlem sonucunun sembollerle ifade edilmesidir. b) Değerlendirme, ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmak-tır.c) Değerlendirme sınavlardan alınan iki puanın karşılaştırılmasıdır. Yandaki tanımlanan iki kavram, aşağıdakilerden hangisiyle birlikte verilmiştir?(2001-KMS) d) Değerlendirme genellikle bir maksat için nesneler hakkında değer yargısı vermek için yapılır. e) Değerlendirme, derslerden alınan iki noktanın karşılaştırılmasıdır.

13) 30 soruluk bir sınavda en az 15 doğru yapmak gerekir ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

a)  Ölçme     b) Ölçüt     c) Yargı      d) Karar      e) Değerlendirme

14) Öğrencinin dersten tekrara kaldığını söylemek aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

a)   Ölçme     b) Ölçüt     c) Yargı        d) Karar      e) Değişken

15) Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının güvenirliğinin düşük olmasının en önemli sebebi nedir?

a)   Ölçmelerin yetersiz olması  b)   Ölçülenlerin düşüncelerini tam yansıtamaması c)   Özeliklerin dolaylı ölçülmesi d)   Ölçme araçlarının tutarsız olması e)   Güvenirlik ve geçerliliğin saptanamaması

16) Aşağıdaki testlerden hangisinin temel amacı, derslerdeki öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesine imkan sağlar?(2001 KMS)

a)   Tanıma-yerleştirme testleri b)   Kişilik testleri c)   Zeka testlerid)   İzleme testleri e)   Başarı testleri

17) I. Bir Özelliği, uygun bir oranla karşılaştırarak sonucun sayı ve sembollerle ifade etmek. II. Bir gözlem sonucunu uygun bir ölçütle karşılaştırıp, bu sonuca ilişkin bir karar ya da yargıya ulaşmak. Yandaki tanımlanan iki kavram, aşağıdakilerden hangisiyle birlikte verilmiştir?(2001-KMS)         I                          II

a) Değerlendirme         Geçerlilik b) Ölçme                      Değerlendirme c) Güvenirlik                Ölçme d) Ölçme                      Ölçek e) Değişken                  Değerlendirme

18) Aşağıdaki durumların hangisinde bir ölçme işlemi anlatılmaktadır? (2001 – KMS)

a)   Bir sınavda başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi b)   Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puan anahtarının hazırlanması c)   Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirlenmesi d)   Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması e)   Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verme

19) Aşağıdaki özelliklerden hangisi dolaylı ölçme ile ölçülür?(2001 – KMS)

a)   Boyun uzunluğu b)   Akademik başarı c)   Sahip olunan kitap sayısı d)   Devam ettiği ders sayısı e)   Arkadaş sayısı

20) Birden çok ölçme sonucuna bakılarak yapılacak bir değerlendirme aşağıdakilerden hangisi kararın doğruluğunu arttırıcı arasında yer almaz?

a)    Amaca uyun nitelikli bir ölçütten yararlanılması b)    Nitelikli gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi c)    Ağırlıklandırmada; araçların güvenirliliğinin dikkate alınması d)    Ağırlıklandırmada; araçların güvenirliliğinin dikkate alınmaması e)    Karar vermede kullanılacak ölçütün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi

21- Bir öğretmen aşağıdaki verilen amaç için hangi değerlendirme türlerini yapması gerekir? 2002-KMS

I. Öğrencilerin birbirlerine göre başarı düzeylerini belirlemeyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma  II. Ders süresince öğrenmelerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları tamamlayıcı etkinliklerle giderme III. Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma        I. Amaç      II. Amaç     III. Amaç a)   Bağıl          Mutlak          Bağıl  b)   Mutlak       Mutlak           Bağıl  c)   Bağıl           Bağıl           Mutlak d)   Mutlak        Bağıl             Bağıl  e)   Mutlak        Bağıl           Mutlak

22- Aşağıdakilerin hangisi Eğitimde öğrenci başarısını değerlendirme için gereklidir?

a) Zorunlu olduğundan b) Değerlendirme ölçmeye temel olduğundan c) Öğrencinin başarısına dayanılarak hakkında çeşitli kararlar verildiğinden d) Değerlendirme öğrenci başarısını arttırdığından e) Hepsi

23-Aşağıdakilerden hangisi ölçmenin yapıldığı gruba bağlı değerlendirme için bir ölçüt değildir?

a) Ortalamanın bir standart sapma üzerinde puan alma b) Ölçülecek olan kapsamın en az % 60 ını bilme c) Sınıfta ortalama başarı düzeyi gösteren öğrencilerden daha başarılı olma d) Sınıfta en yüksek başarı gösteren ilk beş öğrencinin arasına girme e) Sınıftaki öğrencilerin % 50 sinden daha başarılı olma

24-İlköğretim 8. sınıf matematik öğretmeni, öğretim yılının başında öğrencilerin bu derse hazır oluş düzeylerini belirlemek istemektedir. Öğretmenin bu amaçla hazırlayacağı ölçme aracı, aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır? (2001-KMS)

A) 8. sınıf matematik dersinde gerçekleşecek öğrenmelerin ön koşulları B) 8. sınıf matematik dersinde öğrenilecek önemli davranışları belirlemek C) Analiz düzeyinde veya daha yüksek düzeydeki hedeflere ilişkin davranışları D) Derste, problem çözmeyle öğretilecek davranışları E) Derste zor olduğu düşünülen davranışları

25- Gözlemin en basit biçimi, nesneleri belli bir yönden benzeyip benzemediği-ne göre ayırma işlemidir. Bu amaçla kullanılacak ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sınıflama         b) Eşit aralık c) Açıklama          d) Sıralama e) Oranlı 26- Bireyin mesleklerini, memur, işçi ve serbest meslek olarak ayıran bir araştırmacı ne tür ölçek kullanmaktadır?

a) Sınıflama         b) Eşit aralık c) Oranlı              d) Sıralama e) Betimsel Ölçek 27- Hangi ölçek türündeki verilerin gerçek sıfır değeri vardır? a) Sınıflama         b)

Eşit aralık c) Adlandırma      d) Sıralama e) Oranlı

28- Aşağıda verilen durumların ölçülmesinde, ölçme sonuçlarının ölçek düzeyi hangisinde oranlı ölçektir?  (2002-KMS)

a) Sınıflama genel başarı düzeyleri b) Anne babanın eğitim düzeyi c) Okulların üniversiteye geçiş sınavı sonuçlarına göre sıralanmaları d) Akademik başarı ve okula yönelik tutumları arasındaki ilişki e) Öğrencilerin boyları

29-Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme türü değildir? A) Programın sağlamlığını denemek B) Öğretim yönteminin etkililiğine bakmak C) Öğrencinin başarısını izlemek D) öğrenenlerdeki eksiklikleri saptamak E) Ölçme aracının güvenirliğini

30-Öğrencilerin, araştırma, problem çözme,sosyal becerilerini geliştirme son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Öğrencilerin bu becerilerinin geliştirilmeye çalışıldığı derslerde ölçme değerlendirme süreçlerinde yapılması gereken yenilik aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KMS)

A. Ölçme-Değerlendirme işlemlerinin bir merkezden yapılması B. Ölçme-Değerlendirmede standartlaştırılmış testler kullanılması C. Performansın öğrencilerin katılımıyla değerlendirilmesi D. Sınıf öğretmenlerinin daha aktif rol alması E. Program değerlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi

31-.”Öğrenciyi bir ders boyunca yapmış olduğu tüm ürünlerin örnekleri ile ürünlerde ve bireydeki gelişmeleri göz önünde bulundurularak değerlendirme” yaklaşımının en önemli üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir? (KMS 2002)

A. Öğrenci başarısının diğer öğrencilerin başarılarıyla ayrıntılı olarak karşılaştırılabilmesi B. Dersin öğretim programının etkili olup olmadığı hakkında sürece dönük bilgi vermesi C. Öğrencinin hangi konularda ne kadar ve ne zaman öğrendiğinin, gelişme ve eksikliklerinin belirlenebilmesi D, Öğrencinin gelişimini etkileyen diğer ders ve konuların bir arada ele alınabilmesi E. Öğretmenin öğrencilerini çok yönlü tanıması ve yeteneklerini ortaya çıkarması

 

Cevaplar

 

1 A 12 B
2 B 13 B
3 E 14 D
4 E 15 D
5 E 16 D
6 C 17 B
7 D 18 C
8 B 19 B
9 A 20 B
10 A 21 A
11 B 22 E
24 A 23 B
25 A 27 E
26 A 28 E
29 B
30 C
31 C

 

 

Yorum Yap
Adınız Soyadınız:
Mesajınız:

En Çok Okunanlar

 • 2014 Güncel Bilgiler
  cheap toms • Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS grubu Nisan 2013′de aldığı kararla IMF ve Dünya Bankasına alternatif olarak 50 milyar dolar bütçeli kalkınma bankası kuruyor.   •Mayıs 2013 itibari ile kredi derecelendirme...
 • Periyodik Cetvel
  Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz periyodik tablo.Peridoik tablo Dmitri Mendeleev tarafından 1867 yılında hazırlanmıştır. Günümüzde kullandığımız tablo, yeni elementlerin de yerleştirilebilmesine olanak tanıyan Mendeleev’in periyodik tablosudur. Periyodik...
 • KÖŞELENME TEKNİĞİ-KPSS
  1. Burada herkes öğretmen. 2.  Öğrencilerin ve öğretmenlerin bir konu hakkında beraberce kafa yorarak sonuçlar çıkarmaları veya daha özet bir ifade ile birbirlerine yardım ederek öğrenmeleri yöntemidir. 3. Temeli işbirlikçi öğrenme (colloborative learning)...
 • LAİKLİK İlkesi ve Tanıtımı
  “Kişi, toplum ve devlet yaşamına egemen olan kuralların tümünün akla ve bilimsel gerçeklere dayalı olması, bireylerin hiçbir baskı altında olmadan dinsel inanç ve ibadetlerinin gereğini yerine getirebilmesidir.”

Son Eklenen Yazılar

Antalya’nın Biyolojik Zenginliği Tehdit Altında

En Çok Yorumlananlar